Centrum Voor Avondonderwijs

Algemene voorwaarden van Centrum Voor Avondonderwijs (CVA)
Het "Centrum Voor Avondonderwijs vzw" is gevestigd in de Frankrijklei 127 te 2000 Antwerpen en heeft ondernemingsnummer 0892.908.160. Daarnaast kan je ook terecht op de eigen lesplaatsen met vaste vertegenwoordiging in de:
  • 1210 Brussel, Koningsstraat 203
  • 2000 Antwerpen, Frankrijklei 127
  • 2000 Antwerpen, Lange Klarenstraat 12
  • 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 73
  • 3511 Kuringen, Simpernelstraat 27
  • 9050 Gent, Oude Brusselseweg 125
  • 8000 Brugge, Ridderstraat 12
Er worden ook extern lessen georganiseerd in periodiek gehuurde gebouwen van derden. Hier is geen vaste vertegenwoordiging van het Centrum Voor Avondonderwijs VZW aanwezig:
Centrum Voor Avondonderwijs VZW; is een vereniging zonder winstoogmerk, met als andere gekende handelsbenamingen “Schoonheidsschool”, “Het Centrum Voor Avondonderwijs”, "CVA", "Esthesia", “Beautyschool”, "Dé Schoonheidsschool", "Mediaschool", "Bouwschool", "Transportschool", "Taalschool", "Managementschool", "Visagieschool", "Massageschool", "Sportschool", "Modeschool" en "Visagistenschool".
Het Centrum Voor Avondonderwijs vzw is ISO9001:2015 gecertificeerd. Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW voldoet bijgevolg aan strengste kwaliteitsnormen waaraan ze als gecertificeerde onderwijsinstelling moet voldoen.
 
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Cursist: De meerderjarige (rechts)persoon die zich bij Centrum Voor Avondonderwijs VZW inschrijft voor een professionele (Beroeps)Opleiding of een Hobbycursus of daarvoor een offerte ontvangt.
De (rechts)persoon die een (Beroeps)Opleiding volgt heeft altijd een professioneel doel voor ogen nl het volgen van een BeroepsOpleiding in functie van zijn carrière als werknemer, zelfstandige of dienstverlener in de deeleconomie. Minderjarigen kunnen enkel worden ingeschreven als Cursist mits schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd.
(Beroeps)Opleiding: Een door Centrum Voor Avondonderwijs VZW verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, (thuis)studie, cursus, studie- of themadag, workshop, permanente vorming, dan wel enige vorm van opleiding. Al deze opleidingen hebben een professioneel doel voor ogen en bereiden de Cursisten voor op een beroep of vak in dienstverband of in de deeleconomie of op de uitoefening van een activiteit als zelfstandige in hoofd- of in bijberoep. De bepalingen ten aanzien van consumenten opgenomen in het Belgisch Wetboek Economisch Recht is voor deze (beroeps)opleidingen niet van toepassing. Dit onderwijs voor professionelen wordt verstrekt ofwel gedurende een periode die overeenstemt met een school- of academiejaar ofwel gedurende een periode die noodzakelijk effectief een beroep of vaardigheid aan te leren dat nodig is om dat bepaald beroep te kunnen uitoefenen. De duur van alle opleidingen is noodzakelijk om een vak of beroep aan te leren of een bijkomende specialisatie of "updating" te bekomen in verband met het beroep. Dit soort onderricht is ook toegankelijk voor personen die nog niet effectief het beroep uitoefenen. Het Centrum voor Avondonderwijs organiseert geen hoger onderwijs of academisch onderwijs en reikt bijgevolg geen bachelor- of master diploma's uit.
Hobbycursus: Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW organiseert voor Consumenten een zeer beperkt aantal Hobbycursussen. Dit aanbod is limitatief terug te vinden onder het thema hobby op de website www.schoonheidsschool.com of www.centrumvooravondonderwijs.com. Enkel deze Hobbycursussen vallen onder het Wetboek Economisch Recht en zijn (onderwijs)diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, waarbij bij de aankoop van de Hobbycursus een bepaalde datum en een bepaalde periode tot uitvoering worden vastgelegd .
Consument: Een Cursist, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en louter omwille van niet-professionele doeleinden een Hobbycursus volgt. Een Consument volgt een Hobbycursus omwille van vrijetijdsbesteding.
Cursusmateriaal: opleidings- les of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal, of enig ander (elektronisch) materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de (Beroeps)Opleiding of de Hobbycursus. De Cursist krijgt onmiddellijk na betaling van het lesgeld toegang tot het elektronisch leerplatform en / of studentenprofiel waar de elektronische boeken en cursussen kunnen worden bekeken en/of gedownload.
Cursusgeld: Het totale bedrag van de opleiding dat een Cursist betaalt, inclusief inschrijfgeld en examengeld. Voor sommige opleidingen is extra materiaal nodig dat niet is inbegrepen in het cursusgeld en dat de Cursist zelf dient te voorzien.
 
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Centrum Voor Avondonderwijs VZW. Deze algemene voorwaarden maken tevens deel uit van alle overeenkomsten met de Cursist.
2) Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Centrum Voor Avondonderwijs VZW zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
3) Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder ook wordt verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (zoals e-mail) zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend).
4) De overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
5) De Cursist verklaart door het invullen van een inschrijvingsformulier m.b.t. een (Beroeps)Opleiding, waaraan deze algemene voorwaarden zijn gehecht, of het overmaken van een betaling steeds een professioneel doel voor ogen te hebben, nl het volgen van een professionele opleiding die leidt tot de opstart van een (toekomstige) zelfstandige activiteit of tot een (toekomstige) indienstneming als loontrekkende, of het werken in de deeleconomie. Ook indien de Cursist (nog) niet werkzaam is in het betreffende beroep of vak aanvaardt de Cursist dat hij of zij handelt met professioneel doel voor ogen.e .
6) Cursist verklaart zich ook akkoord met de gebruiksvoorwaarden en disclaimer vermeld op de website www.centrumvooravondonderwijs.com.
 
ARTIKEL 3. OFFERTES
1) Alle offertes van Centrum Voor Avondonderwijs VZW zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft en binden haar als dusdanig niet. Indien een offerte wordt aanvaard door Cursist, komt een overeenkomst tot stand tussen de Cursist en het Centrum Voor Avondonderwijs VZW zoals bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden..
2) Centrum Voor Avondonderwijs VZW brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3) De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de cursus/opleiding waarvoor de Cursist zich wil opgeven. De offerte geeft tevens aan welk Cursusmateriaal door de Cursist dient te worden aangeschaft en welke kosten, inclusief bijkomende kosten en belastingen, daaraan verbonden zijn. De offerte vermeldt ook de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst en de geschatte levertijd van het Cursusmateriaal.
4) De offertes hebben een beperkte geldigheidsduur van 14 werkdagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is Centrum Voor Avondonderwijs VZW gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.
5) De Cursist kan gratis proeflessen downloaden via de website. Wanneer de Cursist het inschrijvingsformulier invult en overmaakt aan het Centrum Voor Avondonderwijs VZW, aanvaardt de Cursist deze algemene voorwaarden.
 
ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1) De Cursist gaat een Overeenkomst met Centrum Voor Avondonderwijs VZW aan door middel van de inschrijving voor een Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van Centrum Voor Avondonderwijs VZW, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door Centrum Voor Avondonderwijs VZW verstrekte digitale inschrijfformulier of (iv) via het inschrijfformulier op de website.
2) De overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke (waaronder ook een e-mailbericht wordt verstaan) aanvaarding door Centrum Voor Avondonderwijs VZW van deze inschrijving. De aanvaarding door het Centrum Voor Avondonderwijs VZW geldt tevens als bewijs van inschrijving.
3) In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Centrum Voor Avondonderwijs VZW een elektronische bevestiging naar de Cursist; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door Centrum Voor Avondonderwijs VZW kan de Cursist de opdracht annuleren.
4) Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 5 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de Cursist ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.
5) De Cursist is niet gerechtigd de rechten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Centrum Voor Avondonderwijs VZW.
 
ARTIKEL 5. LEGITIMATIE
1) Bij inschrijving voor een Opleiding is de Cursist verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs te zenden aan het adres van Centrum Voor Avondonderwijs VZW, indien en voor zover regelgeving daartoe noodzaakt en/of dat toestaat.
2) De Cursist is verplicht om tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van één of meer medewerkers van Centrum Voor Avondonderwijs VZW te tonen, indien en voor zover regelgeving daartoe noodzaakt en/of dat toestaat.
 
ARTIKEL 6. BETALING
1) De betaling van het Cursusgeld dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur.
2) Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van Centrum Voor Avondonderwijs VZW betaalbaar uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van de factuur.
3) Behoudens andersluidende bepalingen in enige afzonderlijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden, zal de facturatie van Centrum Voor Avondonderwijs als volgt gebeuren:
  • Betaling van het Cursusgeld vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. Centrum Voor Avondonderwijs VZW mag van de Cursist verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de opleiding/cursus, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3, is voldaan.
  • De Cursist dient, behoudens het geval dat anders schriftelijk is overeengekomen, eerst volledig het Cursusgeld te hebben voldaan alvorens hij definitief van een plaats verzekerd is. De Cursist wordt verder niet tot de desbetreffende (Beroeps)Opleiding of Hobbycursus toegelaten, zolang het Cursusgeld niet volledig is voldaan, behoudens bij betaling in termijnen.
4) Het is, behoudens schriftelijke toestemming van Centrum Voor Avondonderwijs VZW, de Cursist niet toegestaan zich op enige korting, inhouding of verrekening te beroepen. De Cursist is niet gerechtigd om de betalingsverplichting op te schorten. De op de bankgiroafschriften van Centrum Voor Avondonderwijs VZW aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
5) Indien de Cursist in loondienst is en de werkgever van de Cursist de Overeenkomst heeft (mede)ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Cursist hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Cursist uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is en in de toekomst nog verschuldigd wordt. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht in geval van de beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Cursist en de werkgever.
6) Indien uitdrukkelijk vastgelegd door Centrum Voor Avondonderwijs VZW is het mogelijk om bepaalde opleidingen in termijnen te betalen. Het vastgelegde voorschot of de eerste termijn dient in dit geval te worden betaald bij de inschrijving. Elk volgend termijnbedrag wordt maandelijks automatisch geïncasseerd bij de Cursist tot het volledige Cursusgeld is voldaan.
7) Centrum Voor Avondonderwijs VZW biedt ook modulaire opleidingen aan. Een modulaire opleiding bestaat uit het door Centrum Voor Avondonderwijs VZW vastgelegd aantal modules/cursussen waarvoor de Cursist de door Centrum Voor Avondonderwijs VZW vastgestelde termijn krijgt om deze af te ronden. De studieduur begint te lopen vanaf de startdatum van de eerste module waarvoor men zichzelf aanmeldt. Na het succesvol afronden van de vastgelegde modules binnen de termijn krijgt men het bijkomende modulaire diploma. Indien uitdrukkelijk vastgelegd door Centrum Voor Avondonderwijs VZW, is het mogelijk om modulaire opleidingen in termijnen te betalen. Het vastgelegde voorschot of de eerste termijn dient in dit geval te worden betaald bij de inschrijving. Elke volgende termijn dient exact 1 maand later ter worden betaald tot het volledige cursusgeld is voldaan. Indien de Cursist zich uitschrijft voor een aparte module gelden dezelfde afspraken met betrekking tot uitschrijving als voor een gewone cursus.
8) Voor sommige (Beroeps)Opleidingen en Hobbycursussen zijn extra materialen nodig die niet zijn inbegrepen in het Cursusgeld en die de Cursist zelf dient aan te schaffen. Op elke cursuspagina op de website staat geformuleerd of er extra materialen nodig zijn of niet. De Cursist verklaart zich voldoende te hebben geïnformeerd over de totale prijs van de opleiding, inclusief de eventuele bijkomende materiaalkosten of verbruiksvergoedingen.
 
ARTIKEL 7. NIET-TIJDIGE BETALING
1) Indien de Cursist niet binnen de overeengekomen betalingstermijn (zie artikel 6.1) aan de verplichtingen jegens Centrum Voor Avondonderwijs VZW heeft voldaan, is de Cursist van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Centrum Voor Avondonderwijs VZW of haar incassobureau zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Cursist de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2) Vanaf het moment waarop de Cursist in verzuim is, , tot aan de dag van volledige betaling is de Cursist vertragingsrente verschuldigd van 1% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Centrum Voor Avondonderwijs VZW op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
3) Alle kosten van invordering van het door Cursist verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Cursist. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Centrum Voor Avondonderwijs VZW in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Centrum Voor Avondonderwijs VZW kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
4) Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 22 en 25 (Vragen en Klachten + Geschillen) bepaalde, zal Centrum Voor Avondonderwijs VZW het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.
 
ARTIKEL 8. PRIJZEN
1) Alle prijzen zijn exclusief BTW behoudens prijzen van de Hobbycursussen. Prijzen kunnen periodiek worden gewijzigd.
2) Als binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor aanvang van de (Beroeps)Opleiding c.q. van de aflevering van het Cursusmateriaal een prijswijziging optreedt ten gevolge van kostprijsverhogende facturen, zal dit geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals ondermeer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, lasten en vrachten) worden in dat geval niet door Centrum Voor Avondonderwijs VZW doorgerekend.
3) De Consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de opleiding de prijs wordt verhoogd op basis van elementen die niet enkel afhankelijk zijn van de wil van Centrum Voor Avondonderwijs VZW.
4) Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
5) Eventuele kortingen zijn niet cumuleerbaar. De kortingen dienen steeds te worden verrekend bij inschrijving. Terugbetaling van kortingen is dan ook niet mogelijk.
 
ARTIKEL 9. HERROEPINGSRECHT
1) Informatie over het herroepingsrecht
1.1. Bij een overeenkomst op afstand beschikt enkel de Consument over een termijn van ten minste 14 dagen waarbinnen hij de overeenkomst, zonder betaling van andere kosten dan door de wet voorzien en zonder enige opgave van een motief kan herroepen.
1.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument het Centrum Voor Avondonderwijs VZW (per gewone post [adres]), of per e-mail [e-mail]) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (1.4) maar u bent hiertoe niet verplicht.
1.3. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
1.4. Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te sturen:
Aan: [adres], fax: [nummer], e-mail: [e-mail] :
Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : — besteld op / ontvangen op (*) — uw naam / namen: — Uw adres: — Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
2) Gevolgen van de herroeping
2.1. Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument alle betalingen die op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
3) Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Dit herroepingsrecht geldt echter niet in  bepaalde gevallen. De Consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst of als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.  Ook met betrekking tot de diensten van vrijetijdsbesteding geldt indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien het herroepingsrecht niet. Tenslotte is het herroepingsrecht niet van toepassing bij de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken, alsook bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.
4) Wat betekent dit voor cursisten die worden aanzien als gewoon consument en niet als professioneel?
4.1 Onmiddellijk na inschrijving kan de consument het cursusmateriaal van Hobbycursussen elektronisch downloaden via het online leerplatform eCampus en starten met de opleiding.  Een inschrijving voor een Hobbycursus kan niet worden herroepen wanneer de consument de cursussen of de didactische oefeningen of tutorials heeft gedownload en de selectbox heeft aangevinkt waarmee hij of zij afstand doet van het herroepingsrecht. 
4.2 Hobbycursussen vallen onder de zogenaamde diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding met een bepaalde datum of periode van uitvoering. Ook voor deze diensten geldt het herroepingsrecht binnen de veertien dagen voor de Consument niet.
4.3 De Consument aanvaardt uitdrukkelijk dat hij of zij het herroepingsrecht verliest van zodra het elektronische didactische materiaal kan worden gedownload op het studentenprofiel of het studentenplatform. Dit materiaal is onmiddellijk na betaling beschikbaar via een geautomatiseerd proces dat niet kan worden tegengehouden.
4.3 Bij gebreke van afname van het materiële Cursusmateriaal is Centrum Voor Avondonderwijs VZW gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) door te rekenen aan de Consument.
 
ARTIKEL 10. ANNULERING EN WIJZIGING mbt BEROEPSOPLEIDINGEN en HOBBYCURSUSSEN
Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs mbt een beroepsopleiding met een vastgelegde startdatum en periode geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd (die er is in het uitzonderlijke geval dat een consument geen elektronisch didactisch materiaal heeft gedownload op een niet-materiële drager en zijn toestemming niet heeft gegeven dat hij of zij het herroepingsrecht verliest, geen verzegeling heeft verbroken van materiële dragers met elektronisch didactisch materiaal, er geen gepersonaliseerd karakter was m.b.t. de begeleiding van de docent, het niet gaat om een dienstenovereenkomst m.b.t. vrijetijdsbesteding), de volgende annuleringsregeling:
1) annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
2) bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de eerste afgesproken startdatum het contactonderwijs is de Cursist 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
3) bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de afgesproken startdatum van het contactonderwijs is de Cursist 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
4) bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de overeengekomen startdatum van het contactonderwijs is de Cursist 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
5) bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de overeengekomen startdatum van het contactonderwijs is de professionele Cursist de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
6) Met de overeengekomen prijs wordt bedoeld de normale cursusprijs die wordt gehanteerd voor een opleiding zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het cursusgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de cursus of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstellen is ontvangen, is de student het volledige cursusgeld verschuldigd.
8) Bij een overeenkomst op afstand beschikt de Consument die koos voor een Hobbycursus over een termijn van ten minste 14 dagen waarbinnen hij de overeenkomst, zonder betaling van andere kosten dan door de wet voorzien en zonder enige opgave van een motief kan herroepen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
7) Voor Professionele Beroepsopleidingen zijn de bepalingen ten aanzien van Consumenten van het Wetboek Economisch Recht niet van toepassing en geldt geen herroepingsrecht omdat deze onderwijsdiensten worden geleverd aan(rechtspersonen) met een professioneel doeleinde.
8) De Cursist dient de annulering van de Opleiding middels een aangetekend schrijven aan Centrum Voor Avondonderwijs VZW kenbaar te maken In eerste instantie zal door Centrum Voor Avondonderwijs VZW worden gepoogd de Cursist te plaatsen bij dezelfde Opleiding die op een latere datum plaatsvindt. Indien dat niet mogelijk is, geldt de regeling zoals in lid 1 van deze bepaling is opgenomen.
9) In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 dient de Cursist het eventueel van Centrum Voor Avondonderwijs VZW ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan Centrum Voor Avondonderwijs VZW terug te zenden. Centrum Voor Avondonderwijs VZW is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Cursist. Het terugzenden geschiedt voor risico van de Cursist.
Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door de Cursist aan Centrum Voor Avondonderwijs VZW worden voldaan.
10) Tussentijdse beëindiging door de Cursist – om welke (medische) reden dan ook – leidt niet tot restitutie van het Cursusgeld. Evenmin leidt het verzuimen van het volgen van de Opleiding(en) aan de zijde van de Cursist tot gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het Cursusgeld.
11) Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding naar het oordeel van Centrum Voor Avondonderwijs VZW onvoldoende is, is Centrum Voor Avondonderwijs VZW gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren of uit te stellen naar ander tijdstip of locatie. In dat geval staat het Centrum Voor Avondonderwijs VZW vrij om met de Professionele Cursist overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende Opleidingsmodule op een andere datum, locatie en/of tijdstip zal worden gevolgd. In geval van annulering zal Centrum Voor Avondonderwijs VZW het reeds door de Professionele Cursist betaalde bedrag voor de geannuleerde Opleiding of opleidingsmodule restitueren, maar is Centrum Voor Avondonderwijs VZW niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de Professionele Cursist in verband met die annulering.
12) Centrum Voor Avondonderwijs VZW behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Opleiding c.q. de desbetreffende Opleidingsmodule, indien dit nodig is om de Cursist te laten slagen voor de interne of externe examen(s), bijvoorbeeld wanneer leerplannen of wetgeving tussentijds wijzigen.
ARTIKEL 11. LEVERTIJDEN, CURSUSMATERIAAL EN LESLOKALEN
1) Centrum Voor Avondonderwijs VZW levert het cursusmateriaal voor aanvang van de lessen aan de Cursist. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
2) De door Centrum Voor Avondonderwijs VZW meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief.
3) Bij de vaststelling van de levering en/of uitvoeringsperiode gaat Centrum Voor Avondonderwijs VZW er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
4) De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, enz. in het bezit zijn van Centrum Voor Avondonderwijs VZW, de overeengekomen betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5) Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Centrum Voor Avondonderwijs VZW bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vast stelde, kan Centrum Voor Avondonderwijs VZW de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Centrum Voor Avondonderwijs VZW kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Centrum Voor Avondonderwijs VZW worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Centrum Voor Avondonderwijs VZW kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
6) Overschrijding van de overeengekomen levering en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Het Centrum Voor Avondonderwijs kan nooit aansprakelijk worden gesteld van inkomensverlies omwille van laattijdige of niet levering van de onderwijsdiensten.
7) Bij abnormale vertraging in de levering heeft de Consument echter het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat Centrum Voor Avondonderwijs VZW nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één (1) maand nadat Centrum Voor Avondonderwijs VZW hiertoe door de Consument per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De Consument verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.
7) De Cursist is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede het Cursusmateriaal in ontvangst te nemen.
8) Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien het materiële Cursusmateriaal ter aflevering is aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering.
9) De Opleiding vindt plaats in de door Centrum Voor Avondonderwijs VZW aangegeven locaties/leslokalen. Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW zal deze locaties/leslokalen zoveel mogelijk voor de aanvang van de Opleiding aan de Cursist kenbaar maken. Indien tijdens de Opleiding een wijziging van de locatie/leslokalen plaatsvindt, zal Centrum Voor Avondonderwijs VZW dat aan de Cursist doorgeven. Een wijziging van de locatie/leslokalen waar de Opleiding wordt gegeven, vormt voor de Cursist nimmer aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot enige schadeplichtigheid van Centrum Voor Avondonderwijs VZW ten opzichte van de Cursist.
10) Tijdens de Opleiding is de Cursist volledig aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan al hetgeen zich in het leslokaal (in de ruimste zin des woords) bevindt.
12) Het Centrum Voor Avondonderwijs kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die Cursisten stellen buiten de lessen om. Stages dienen vooraf te worden aangevraagd en schriftelijk te worden goedgekeurd door de stageplaats, de stagiair en de stagegever.
 
ARTIKEL 12. CONFORMITEIT
1) De opleiding moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
2) Het geleverde cursusmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
 
ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1) Het is de Cursist niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde producten te verwijderen of te wijzigen. Het is de Cursist evenmin toegestaan om het Cursusmateriaal te verkopen.
2) Centrum Voor Avondonderwijs VZW (en/of haar docenten) behoudt de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, lesmateriaal, notities over de lessen of het lesmateriaal, huiswerkopdrachten, examenopgaven, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen etc.
3) De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van Centrum Voor Avondonderwijs VZW ongeacht of aan de Cursist voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrum Voor Avondonderwijs VZW niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond voor professionele doeleinden. De Cursist is aan Centrum Voor Avondonderwijs VZW per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding, onverlet het recht van Centrum Voor Avondonderwijs VZW om volledige schadevergoeding te vorderen.
 
ARTIKEL 14. KLACHTEN mbt CURSUSMATERIAAL en DOCENTEN
Ten aanzien van professionele Cursisten
1) De Cursist dient het Cursusmateriaal direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele klachten met betrekking tot het Cursusmateriaal dienen uiterlijk binnen zeven werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan Centrum Voor Avondonderwijs VZW te worden gemeld. Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering schriftelijk en gemotiveerd aan Centrum Voor Avondonderwijs VZW te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige klachten vervallen alle mogelijke aanspraken van Cursist ter zake van storingen of gebreken.
2) Indien en voor zover een klacht door Centrum Voor Avondonderwijs VZW gegrond wordt bevonden, is Centrum Voor Avondonderwijs VZW uitsluitend verplicht naar haar keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel het ondeugdelijke Cursusmateriaal te vervangen, zonder dat Cursist daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. De klacht ontslaat Cursist niet van haar betalingsverplichtingen jegens Centrum Voor Avondonderwijs VZW.
3) Verkeerd of beschadigd cursusmateriaal wordt onmiddellijk door Centrum Voor Avondonderwijs VZW vervangen zonder kosten voor de Consument.
4) Klachten met betrekking tot leslocaties, secretariaatsmedewerkers of docenten dienen steeds in eerste instantie te gebeuren via het feedbackformulier op de website. Steeds wordt er in een eerste fase naar een klantvriendelijke oplossing gezocht door een administratieve medewerker. Dit kan zijn een verplaatsing naar een andere cursus op ander tijdstip of locatie of het veranderen van opleidingspakket of een (gedeeltelijke) terugbetaling van het cursusgeld conform artikel . Indien er geen oplossing wordt gevonden dient de Cursist een aangetekend schrijven te richten aan het Centrum Voor Avondonderwijs waarna een definitief antwoord aangetekend wordt teruggestuurd naar de Cursist.
5) Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding worden door Centrum Voor Avondonderwijs VZW beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Centrum Voor Avondonderwijs VZW per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de Cursist een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
6) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Centrum Voor Avondonderwijs VZW, nadat de Cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen de maand is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn of haar rechten terzake verliest.Ten aanzien van Consumenten:
7) Centrum Voor Avondonderwijs is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van [termijn] vanaf voormelde levering. De Cursist of Consument dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van 7 dagen na de vaststelling ervan schriftelijk aan Centrum Voor Avondonderwijs VZW mee te delen. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan Centrum Voor Avondonderwijs VZW binnen de 7 dagen na de vaststelling ervan verliest de Cursist of Consument zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Centrum Voor Avondonderwijs VZW in te stellen.
 
ARTIKEL 15. VRIJWARING
1) De Cursist is gehouden om Centrum Voor Avondonderwijs VZW te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin Centrum Voor Avondonderwijs VZW mocht vervallen doordat derden een vordering op Centrum Voor Avondonderwijs VZW instellen terzake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Cursist in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.
2) Indien Centrum Voor Avondonderwijs VZW uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cursist gehouden Centrum Voor Avondonderwijs VZW zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Cursist in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Centrum Voor Avondonderwijs VZW, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Centrum Voor Avondonderwijs VZW en derden, daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van Cursist.
 
ARTIKEL 16. WIJZIGINGEN
1) Centrum Voor Avondonderwijs VZW is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Cursist wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Centrum Voor Avondonderwijs VZW niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van Centrum Voor Avondonderwijs VZW dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen. Wijzigingen worden bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van Centrum Voor Avondonderwijs VZW.
2) De Nederlandstalige tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 
ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID
Ten aanzien van professionele Cursisten
1) Centrum Voor Avondonderwijs VZW is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door professionele Cursist aan te tonen – grove schuld of opzet van Centrum Voor Avondonderwijs VZW bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Centrum Voor Avondonderwijs VZW is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
2) Centrum Voor Avondonderwijs VZW is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding.
3) Centrum Voor Avondonderwijs VZW is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens professionele Cursist verstrekte gegevens. Centrum Voor Avondonderwijs VZW is evenmin aansprakelijk voor het door Centrum Voor Avondonderwijs VZW ontwikkelde en/of samengestelde Cursusmateriaal, de brochure(s) dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding. Centrum Voor Avondonderwijs VZW is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Cursusmateriaal, de brochure(s) of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding. Centrum Voor Avondonderwijs VZW is evenmin aansprakelijk voor het al dan niet slagen van de professionele Cursist bij eventuele (overheids)examens. Deze overeenkomst is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis mbt ondermeer het al dan niet slagen van een professionele Cursist of consument op het examen en/of het toegang kunnen verkrijgen tot een al dan niet gereglementeerd beroep of zelfstandige activiteit.
4) Centrum Voor Avondonderwijs VZW is niet aansprakelijk indien een professionele Cursist de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
5) De aansprakelijkheid van Centrum Voor Avondonderwijs VZW is in ieder geval beperkt tot maximaal het door de professionele Cursist betaalde Cursusgeld
6) Centrum Voor Avondonderwijs VZW is niet aansprakelijk voor schade indien de professionele Cursist niet binnen acht dagen na kennis te hebben genomen van de schade-oorzaak Centrum Voor Avondonderwijs VZW per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk stelt en haar de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schade-oorzaak te verrichten.
7) Deze aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Centrum Voor Avondonderwijs VZW in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Centrum Voor Avondonderwijs VZW of een dergelijke derde aansprakelijk is.
Ten aanzien van Consumenten
8) Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Centrum Voor Avondonderwijs VZW enkel aansprakelijk voor directe schade en niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperking, administratie-of personeelskosten, een verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
9) De aansprakelijkheid van Centrum Voor Avondonderwijs VZW is in ieder geval beperkt tot maximaal het door de Cursist betaalde Cursusgeld.
 
ARTIKEL 18. OVERMACHT
1) Indien Centrum Voor Avondonderwijs VZW door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst m.b.t. een opleiding(verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Centrum Voor Avondonderwijs VZW gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Centrum Voor Avondonderwijs VZW op betaling door de Cursist voor reeds door Centrum Voor Avondonderwijs VZW verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie.  Het Centrum voor Avondonderwijs VZW kan in geval van overmacht de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten, ook indien de opleiding nog niet is gestart. Centrum Voor Avondonderwijs VZW zal de cursist zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Centrum Voor Avondonderwijs VZW alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht is het Centrum Voor Avondonderwijs VZW nooit verplicht om tot een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld over te gaan, ook in het geval dat de opleiding nog niet is gestart op de overeengekomen startdatum.  In geval van overmacht heeft de cursist wel steeds recht op de switchgarantie zoals bepaald in artikel 24 hieronder. 
2) Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Centrum Voor Avondonderwijs VZW tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer de (tijdelijke) uitval van de docent wegens ziekte en/of verhindering, epidemie, brand, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals  lockdowns, invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Centrum Voor Avondonderwijs VZW of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Centrum Voor Avondonderwijs VZW kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de Cursist (verder) nakomt. Overmacht van de toeleveranciers waaronder docenten wordt tevens geacht overmacht te zijn van het Centrum Voor Avondonderwijs VZW.
 
ARTIKEL 19. ONTBINDING
Centrum Voor Avondonderwijs VZW heeft het recht om de overeenkomst met de Cursist te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in volgende gevallen:1) Cursist haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt; of
2) een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Cursist of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Cursist of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Cursist of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Cursist wezenlijk wijzigt naar de mening van Centrum Voor Avondonderwijs VZW; of
3) Cursist enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens Centrum Voor Avondonderwijs VZW niet of niet geheel nakomt; of
4) Cursist of nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
5) beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Cursist,
6) Centrum Voor Avondonderwijs VZW gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Cursist zijn verplichtingen jegens het Centrum Voor Avondonderwijs VZW wel zal nakomen.
7) In geval van ontbinding behoudt het Centrum Voor Avondonderwijs VZW zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Centrum Voor Avondonderwijs VZW heeft geleden en worden alle vorderingen van Centrum Voor Avondonderwijs VZW op de Cursist onmiddellijk opeisbaar.
8) Indien Centrum Voor Avondonderwijs VZW één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, heeft de Consument het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is Centrum Voor Avondonderwijs VZW aan de consument een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de ingeschreven opleidingen, onverminderd het recht van de consument om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
 
ARTIKEL 20. PERSOONSGEGEVENS EN GEHEIMHOUDING
1) In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wijst Centrum Voor Avondonderwijs VZW erop dat alle door de Cursist verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van Centrum Voor Avondonderwijs VZW. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen toezenden van cursusmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over cursussen en de daaraan gerelateerde informatie. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Cursist zal Centrum Voor Avondonderwijs VZW deze gegevens niet verstrekken aan derden.
2) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.
3) Door de Cursisten verstrekte informatie wordt door Centrum Voor Avondonderwijs VZW, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Centrum Voor Avondonderwijs VZW conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
 
ARTIKEL 21. UITVOERING DOOR DERDEN
1) Centrum Voor Avondonderwijs VZW is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2) Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Centrum Voor Avondonderwijs VZW en betreffende de vrijwaring van Centrum Voor Avondonderwijs VZW voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van Centrum Voor Avondonderwijs VZW als derden voor wier handelen dan wel nalaten Centrum Voor Avondonderwijs VZW aansprakelijk kan zijn.
 
ARTIKEL 22. SPLITSBAARHEID
Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepalingen te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 
ARTIKEL 23. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1) Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
2) Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Antwerpen, onverminderd het recht van Centrum Voor Avondonderwijs VZW een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen professionele Cursist gevestigd c.q. woonachtig is.
3) Ten aanzien van Consumenten zullen alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter op grond van artikel 624,1°, 2° en 4° Gerechtelijk Wetboek.
 
ARTIKEL 24. SWITCHGARANTIE
Cursisten die zich hebben ingeschreven voor een groepscursus hebben recht op de switchgarantie. Hierdoor kunnen cursisten zonder opgaaf van reden hun cursus uitstellen of verplaatsen naar een latere datum. De cursist heeft gedurende één kalenderjaar de tijd om zich aan te melden voor een cursus waar nog vrije plaatsen zijn. De student neemt drie dagen voor aanvang van de lessenreeks contact op met de onderwijsinstelling. Mits vrije plaatsen wordt de cursist overgezet naar de andere groepsles. Het cursusgeld kan ook worden overgedragen aan een andere persoon voor dezelfde cursus waarvoor eerst werd ingeschreven. Wanneer een cursist gebruik maakt van de switchgarantie is terugbetaling van het cursusgeld zoals beschreven in artikel 10 niet meer mogelijk. Er kan per inschrijving slechts één maal gebruik worden gemaakt van de switchgarantie. De algemene voorwaarden van de initiële inschrijving blijven steeds van toepassing, ook na uitstel of verplaatsing of overdracht van het cursusgeld naar een andere persoon. In geval van overmacht door de COVID-19 crisis, bijvoorbeeld doordat lessen (tijdelijk) niet mogen of kunnen plaatsvinden omwille van de opgelegde maatregelen door de overheid, hebben cursisten recht op de switchgarantie.

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0