Centrum voor Avondonderwijs

Algemene voorwaarden van Centrum Voor Avondonderwijs (CVA)
 
 
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Onderwijsinstelling:  Het "Centrum Voor Avondonderwijs vzw", gevestigd in de Frankrijklei 127 te 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0892.908.160. Voor deze onderwijsinstelling kan je ook terecht op de andere lesplaatsen met vaste vertegenwoordiging in de:
  • 1210 Brussel, Koningsstraat 203
  • 2000 Antwerpen, Frankrijklei 127
  • 2000 Antwerpen, Lange Klarenstraat 12
  • 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 73
  • 3511 Kuringen, Simpernelstraat 27
  • 9050 Gent, Oude Brusselseweg 125
  • 8000 Brugge, Ridderstraat 12
  • 1861 Imde (Meise), Dreef 2
Er worden door het Centrum Voor Avondonderwijs ook extern lessen georganiseerd in periodiek gehuurde gebouwen van derden. Hier is geen vaste vertegenwoordiging van het Centrum Voor Avondonderwijs VZW aanwezig:
Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is een  vereniging zonder winstoogmerk, met als andere gekende handelsbenamingen “Schoonheidsschool”, “Het Centrum Voor Avondonderwijs”, "CVA", "Esthesia", “Beautyschool”, "Dé Schoonheidsschool", "Mediaschool", "Bouwschool", "Transportschool", "Taalschool", "Managementschool", "Visagieschool", "Massageschool", "Sportschool", "Modeschool", “Hobbyschool” en "Visagistenschool". 
Cursist: De meerderjarige (rechts)persoon die zich bij Centrum Voor Avondonderwijs VZW inschrijft voor een professionele (Beroeps)Opleiding of een Hobbycursus of daarvoor een offerte ontvangt.
De (rechts)persoon die een (Beroeps)Opleiding volgt heeft altijd een professioneel doel voor ogen nl het volgen van een beroepsopleiding in functie van zijn carrière als werknemer, zelfstandige of dienstverlener in de deeleconomie. Indien de cursist (nog) niet werkzaam is in het betreffende beroep of vak, verklaart hij of zij te handelen met een professioneel doel voor ogen. Minderjarigen kunnen enkel worden ingeschreven als Cursist mits schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd.
(Beroeps)Opleiding: Een door Centrum Voor Avondonderwijs VZW verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, (thuis)studie, cursus, studie- of themadag, workshop, permanente vorming, dan wel enige vorm van opleiding. Al deze opleidingen hebben een professioneel doel voor ogen en bereiden de Cursisten voor op een beroep of vak in dienstverband of in de deeleconomie of op de uitoefening van een activiteit als zelfstandige in hoofd- of in bijberoep. De bepalingen ten aanzien van consumenten opgenomen in het Belgisch Wetboek Economisch Recht zijn voor deze (beroeps)opleidingen niet van toepassing. Dit onderwijs voor professionelen wordt verstrekt ofwel gedurende een periode die overeenstemt met een school- of academiejaar ofwel gedurende een periode die noodzakelijk effectief een beroep of vaardigheid aan te leren dat nodig is om dat bepaald beroep te kunnen uitoefenen. De duur van alle opleidingen is noodzakelijk om een vak of beroep aan te leren of een bijkomende specialisatie of "updating" te bekomen in verband met het beroep. Dit soort onderricht is ook toegankelijk voor personen die nog niet effectief het beroep uitoefenen. Het Centrum voor Avondonderwijs organiseert geen hoger onderwijs of academisch onderwijs en reikt bijgevolg geen bachelor- of master diploma's uit.
Hobbycursus: Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW organiseert voor consumenten een zeer beperkt aantal Hobbycursussen. Dit aanbod is limitatief terug te vinden onder het thema hobby op de websites of op de website www.hobbyschool.be. Enkel deze Hobbycursussen vallen onder het Wetboek Economisch Recht.
Consument: Een Cursist, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en louter omwille van niet-professionele doeleinden een Hobbycursus volgt.
Cursusmateriaal: opleidings- les of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal, of enig ander (elektronisch) materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de (Beroeps)Opleiding of de Hobbycursus. De Cursist krijgt onmiddellijk na betaling van het lesgeld toegang tot het elektronisch leerplatform en / of studentenprofiel waar de elektronische boeken en cursussen kunnen worden bekeken en/of gedownload.
Cursusgeld: Het totale bedrag van de opleiding dat een Cursist betaalt, inclusief inschrijfgeld en examengeld. Voor sommige opleidingen is extra materiaal nodig dat niet is inbegrepen in het cursusgeld en dat de Cursist zelf dient te voorzien.
 
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Centrum Voor Avondonderwijs VZW. Deze algemene voorwaarden maken tevens deel uit van alle overeenkomsten met de Cursist.
2) Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Centrum Voor Avondonderwijs VZW zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
3) Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling van de algemene voorwaarden in de overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder ook wordt verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (zoals e-mail) zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend).
4) De overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
5) De Cursist verklaart door het invullen van een inschrijvingsformulier m.b.t. een (Beroeps)Opleiding, waaraan deze algemene voorwaarden zijn gehecht, of het overmaken van een betaling steeds een professioneel doel voor ogen te hebben, nl het volgen van een professionele opleiding die leidt tot de opstart van een (toekomstige) zelfstandige activiteit of tot een (toekomstige) indienstneming als loontrekkende, of het werken in de deeleconomie. Ook indien de Cursist (nog) niet werkzaam is in het betreffende beroep of vak aanvaardt de Cursist dat hij of zij handelt met professioneel doel voor ogen. .
6) Cursist verklaart zich ook akkoord met de disclaimer vermeld op de website www.centrumvooravondonderwijs.be en www.hobbyschool.be .
 
ARTIKEL 3. OFFERTES
1) Centrum Voor Avondonderwijs VZW brengt de offerte voor een beroepsopleiding of hobbycursus schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2) De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de cursus/opleiding waarvoor de Cursist zich wil opgeven. De offerte geeft tevens aan welk Cursusmateriaal door de Cursist dient te worden aangeschaft en welke kosten, inclusief bijkomende kosten en belastingen, daaraan verbonden zijn. De offerte vermeldt ook de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst en de geschatte levertijd van het Cursusmateriaal.
4) De offertes hebben een beperkte geldigheidsduur van 14 werkdagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is Centrum Voor Avondonderwijs VZW gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen. Indien een offerte wordt aanvaard door de cursist, koment een overeenkomst tot stand tussen de cursist en het Centrum Voor Avondonderwijs VZW zoals bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
 
ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1) De Cursist gaat een Overeenkomst met Centrum Voor Avondonderwijs VZW aan door middel van de inschrijving voor een Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van Centrum Voor Avondonderwijs VZW, (ii) per e-mail via het door Centrum Voor Avondonderwijs VZW verstrekte digitale inschrijfformulier of (iii) via het inschrijfformulier op de website.
De cursist kan via de website gratis proeflessen downloaden. Door zich in te schrijven aanvaardt de Cursist de algemene voorwaarden.
2) De overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke (waaronder ook een e-mailbericht wordt verstaan) aanvaarding door Centrum Voor Avondonderwijs VZW van deze inschrijving. De aanvaarding door het Centrum Voor Avondonderwijs VZW geldt tevens als bewijs van inschrijving.
3) In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Centrum Voor Avondonderwijs VZW een elektronische bevestiging naar de Cursist; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door Centrum Voor Avondonderwijs VZW kan de Cursist de opdracht annuleren.
4) Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen worden de proeflessen en het Cursusmateriaal aan de Cursist ter beschikking gesteld via een toegankelijke en duurzame gegevensdrager en via het studentenprofiel op www.ecampus.be.
5) De Cursist is niet gerechtigd de rechten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Centrum Voor Avondonderwijs VZW.
 
ARTIKEL 5. LEGITIMATIE
De Cursist is verplicht om tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van één of meer medewerkers van Centrum Voor Avondonderwijs VZW te tonen, indien en voor zover regelgeving daartoe noodzaakt en/of dat toestaat.  Cursisten en docenten uit het reguliere onderwijs erkend door De Vlaamse Overheid die hebben gebruik gemaakt van de studenten- of docentenkorting dienen steeds hun studenten- of docentenkaart te kunnen voorleggen op eerste verzoek. 
 
ARTIKEL 6. BETALING
1)  De betaling van het Cursusgeld gebeurt op het moment van inschrijving indien u kiest voor IDeal, mastercard, visa of een andere digitale betaalmethode. Indien u kiest voor overschrijving dient de betaling plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum van de desbetreffende factuur of inschrijvingsopdracht, of, in de afwezigheid daarvan, uiterlijk binnen de termijn voorzien in artikel 6.2..
2) Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van Centrum Voor Avondonderwijs VZW betaalbaar uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van de factuur.
3) Behoudens andersluidende bepalingen zal de facturatie van Centrum Voor Avondonderwijs als volgt gebeuren:
  • De volledige betaling van het Cursusgeld vindt plaats uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de opleiding/cursus, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3.
  • De Cursist dient eerst volledig het Cursusgeld te hebben voldaan alvorens hij of zij van een plaats verzekerd is.
4) Het is de professionele cursist, behoudens schriftelijke toestemming van Centrum Voor Avondonderwijs VZW, de Cursist niet toegestaan zich op enige korting, inhouding of verrekening te beroepen. De op de bankafschriften van Centrum Voor Avondonderwijs VZW aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
5) Indien de Cursist in loondienst is en de werkgever van de Cursist de overeenkomst heeft (mede)ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Cursist hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Cursist uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht in geval van de beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Cursist en de werkgever.
6) Indien uitdrukkelijk vastgelegd door Centrum Voor Avondonderwijs VZW is het mogelijk om bepaalde opleidingen in termijnen te betalen. Het vastgelegde voorschot of de eerste termijn dient in dit geval te worden betaald bij de inschrijving. Elk volgend termijnbedrag wordt maandelijks automatisch geïncasseerd bij de Cursist tot het volledige Cursusgeld is voldaan.
7) Centrum Voor Avondonderwijs VZW biedt ook modulaire opleidingen aan. Een modulaire opleiding bestaat uit het door Centrum Voor Avondonderwijs VZW vastgelegd aantal modules/cursussen waarvoor de Cursist de door Centrum Voor Avondonderwijs VZW vastgestelde termijn krijgt om deze af te ronden. De studieduur begint te lopen vanaf de startdatum van de eerste module waarvoor men zichzelf aanmeldt. Na het succesvol afronden van de vastgelegde modules binnen de termijn krijgt men het bijkomende modulaire diploma. Indien uitdrukkelijk vastgelegd door Centrum Voor Avondonderwijs VZW, is het mogelijk om modulaire opleidingen in termijnen te betalen. Het vastgelegde voorschot of de eerste termijn dient in dit geval te worden betaald bij de inschrijving. Elke volgende termijn dient exact 1 maand later ter worden betaald tot het volledige cursusgeld is voldaan. Indien de Cursist zich uitschrijft voor een aparte module gelden dezelfde afspraken met betrekking tot uitschrijving als voor een gewone cursus.
8) Voor sommige (Beroeps)Opleidingen en Hobbycursussen zijn extra materialen nodig die niet zijn inbegrepen in het Cursusgeld en die de Cursist zelf dient aan te schaffen. Op elke cursuspagina op de website staat geformuleerd of er extra materialen nodig zijn of niet. De Cursist verklaart zich voldoende te hebben geïnformeerd over de totale prijs van de opleiding, inclusief de eventuele bijkomende materiaalkosten of verbruiksvergoedingen.
 
ARTIKEL 7. NIET-TIJDIGE BETALING
1) Indien de Cursist de overeengekomen betalingstermijn niet naleeft (zie artikel 6.1) aan de verplichtingen jegens Centrum Voor Avondonderwijs VZW heeft voldaan, is de Cursist van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Centrum Voor Avondonderwijs VZW of haar incassobureau zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Cursist de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2) Vanaf het moment waarop de Professionele Cursist in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling is de Cursist vertragingsrente verschuldigd van 1% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Centrum Voor Avondonderwijs VZW op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
3) Alle gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten van invordering van het door Cursist verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van Cursist. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Centrum Voor Avondonderwijs VZW in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Centrum Voor Avondonderwijs VZW kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
4) Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 22 en 24 (Vragen en Klachten + Geschillen) bepaalde, zal Centrum Voor Avondonderwijs VZW het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.
 
ARTIKEL 8. PRIJZEN
Alle prijzen zijn exclusief BTW behoudens prijzen van de Hobbycursussen. Prijzen kunnen periodiek worden gewijzigd.
Eventuele kortingen zijn niet cumuleerbaar. De kortingen dienen steeds te worden verrekend bij inschrijving. Terugbetaling van kortingen is niet mogelijk. Cursisten die wensen gebruik te maken van een korting voor docenten, werkzoekenden, mensen die een traject volgen via loopbaanbegeleiding of studenten aan een hogeschool of universiteit dienen bij de inschrijving het bewijs mee te leveren dat ze in aanmerking komen voor de betreffende korting. 
 
ARTIKEL 9. HERROEPINGSRECHT
1) Cursisten
Aangezien Cursisten professionelen zijn en geen “consumenten” zijn in de zin van het Wetboek Economisch Recht (zie artikel 1 hierboven), is het herroepingsrecht niet van toepassing voor Cursisten die in België een cursus volgen. 
2) Consumenten
Wanneer een Consument in België een Hobbycursus volgt, zijn de regels van het Belgische Wetboek Economisch Recht van toepassing, behalve:
 
a. Indien de datum of periode van de Hobbycursus vaststaat. Wanneer de datum of periode van een Hobbycursus vast staat, zoals het geval is voor klassieke opleidingen, is er geen herroepingsrecht mogelijk.
b. Indien de overeenkomst volledig of gedeeltelijk al uitgevoerd werd. Indien de overeenkomst al volledig uitgevoerd werd met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij of zij zijn of 11 haar herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst uitgevoerd is, dan verliest de Consument zijn herroepingsrecht. Indien de overeenkomst gedeeltelijk al uitgevoerd werd met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij of zij zijn of haar herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst uitgevoerd is, blijft de Consument gehouden tot de betaling van het bedrag dat overeenstemt met het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval als de Consument al toegang heeft gehad tot digitale Cursusmateriaal.  De bedenktijd vervalt indien het eerste leermoment heeft plaatsgevonden en de cursist heeft ingelogd in de digitale leeromgeving waar de didactische materialen kunnen worden geraadpleegd en gedownload. Dit geldt ook als de inloggegevens voor e-learning zijn verstrekt. Het eerste leermoment gaat ook in als de cursist de betreffende 'voorbereidingsinformatie' en het leesmateriaal via e-mail heeft ontvangen.
 
Tenzij anders voorzien in de overeenkomst, is de prijs van het Cursusmateriaal vastgesteld op 50% van de totale prijs van de Hobbycursus.
Indien geen van deze uitzonderingen van toepassing zijn, heeft de Consument een herroepingsrecht ten aanzien van de overeenkomst.
De Consument heeft dan over een termijn van 14 dagen nadat de overeenkomst gesloten werd, zonder betaling van andere kosten dan door de wet voorzien en zonder enige opgave van een motief, het recht de overeenkomst te herroepen.
Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen terug die op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat het Centrum Voor Avondonderwijs VZW op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument het Centrum Voor Avondonderwijs VZW (per gewone post [adres]), of per e-mail [e-mail]) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (1.4) maar u bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te sturen:
Aan: [adres], fax: [nummer], e-mail: [e-mail] :
Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : — besteld op / ontvangen op (*) — uw naam / namen: — Uw adres: — Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 
ARTIKEL 10. ANNULERING EN WIJZIGING
Indien er sprake is van een overeenkomst inzake klassikaal contactonderwijs mbt een beroepsopleiding of hobbycursus met een vastgelegde startdatum en periode geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd voorzien in artikel 9 geldt de volgende annuleringsregeling:
1) annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
2) bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de eerste afgesproken startdatum van het het contactonderwijs is de Cursist 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
3) bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de afgesproken startdatum van het contactonderwijs is de Cursist 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
4) bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de overeengekomen startdatum van het contactonderwijs is de Cursist 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
5) bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de overeengekomen startdatum van ;het contactonderwijs is de professionele Cursist de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
6)Indien geen vastleggende startdatum nog voorzien is voor het contactonderwijs, is de cursist bij annulering een vaste kost van 50 euro verschuldigd.
7) De Cursist dient de annulering van de Opleiding schriftelijk middels een e-mail of aangetekende brief aan het Centrum Voor Avondonderwijs VZW kenbaar te maken In eerste instantie zal door Centrum Voor Avondonderwijs VZW worden gepoogd de Cursist te plaatsen bij dezelfde Opleiding die op een latere datum plaatsvindt. Indien dat niet mogelijk is, geldt de regeling zoals in dit artikel opgenomen.
8) In geval van annulering overeenkomstig dit artikel dient de Cursist het eventueel van Centrum Voor Avondonderwijs VZW ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan Centrum Voor Avondonderwijs VZW terug te zenden. Centrum Voor Avondonderwijs VZW is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Cursist. Het terugzenden geschiedt voor risico van de Cursist.
9) Onmiddellijk na inschrijving en verwerking van de betaling kan de cursist (via een geautomatiseerd proces dat niet kan worden tegengehouden) de didactische leermiddelen (cursusboek, tutorials, geautomatiseerde examen en lesopdrachten, …) elektronisch downloaden via het online leerplatform eCampus en starten met de opleiding. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door de Cursist aan Centrum Voor Avondonderwijs VZW worden voldaan. Tenzij anders voorzien in de overeenkomst is de prijs van het Cursusmateriaal vastgesteld op 50% van de totale prijs van de Hobbycursus.
10) Tussentijdse beëindiging door de Cursist – om welke (medische) reden dan ook – leidt niet tot restitutie van het Cursusgeld. Evenmin leidt het verzuimen van het volgen van de Opleiding(en) aan de zijde van de Cursist tot gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het Cursusgeld.
11) Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding niet het minimum bereikt van 15 cursisten is Centrum Voor Avondonderwijs VZW gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren of uit te stellen naar ander tijdstip of locatie. In dat geval staat het Centrum Voor Avondonderwijs VZW vrij om met de Professionele Cursist overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende Opleidingsmodule op een andere datum, locatie en/of tijdstip zal worden gevolgd. In geval van annulering zal Centrum Voor Avondonderwijs VZW het reeds door de Professionele Cursist betaalde bedrag voor de geannuleerde Opleiding of opleidingsmodule restitueren, maar is Centrum Voor Avondonderwijs VZW niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de Professionele Cursist in verband met die annulering.
1) Indien de locatie van de Opleiding wijzigt en van provincie verandert, is de Cursist gerechtigd om de Opleiding te annuleren zonder kosten. Centrum Voor Avondonderwijs VZW is niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de professionele Cursist in verband met die annulering.
13) Centrum Voor Avondonderwijs VZW behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Opleiding c.q. de desbetreffende Opleidingsmodule, indien dit nodig is om de Cursist te laten slagen voor de interne of externe examen(s), bijvoorbeeld wanneer leerplannen of wetgeving tussentijds wijzigen.
14) In het geval er sprake is van een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het cursusgeld zal de onderwijsinstelling de terugbetaling verrichten binnen de veertien dagen te tellen vanaf de schriftelijke toezegging door de boekhoudafdeling.
 
ARTIKEL 11. LEVERTIJDEN, CURSUSMATERIAAL EN LESLOKALEN
1) Centrum Voor Avondonderwijs VZW levert het cursusmateriaal voor aanvang van de lessen aan de Cursist. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
2) De door Centrum Voor Avondonderwijs VZW meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief.
3) De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer de overeenkomst gesloten is, de overeengekomen betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5) Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Centrum Voor Avondonderwijs VZW bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vast stelde, kan Centrum Voor Avondonderwijs VZW de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Centrum Voor Avondonderwijs VZW worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting.
6) Overschrijding van de overeengekomen levering en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Het Centrum Voor Avondonderwijs kan nooit aansprakelijk worden gesteld van inkomensverlies omwille van laattijdige of niet levering van de onderwijsdiensten.
7) Bij abnormale vertraging in de levering heeft de Consument echter het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat Centrum Voor Avondonderwijs VZW nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één (1) maand nadat Centrum Voor Avondonderwijs VZW hiertoe door de Consument per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De Consument verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.
7) De Cursist is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede het Cursusmateriaal in ontvangst te nemen.
8) Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien het materiële Cursusmateriaal ter aflevering is aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering.
9) De Opleiding vindt plaats in de door Centrum Voor Avondonderwijs VZW aangegeven locaties/leslokalen. Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW zal deze locaties/leslokalen zoveel mogelijk voor de aanvang van de Opleiding aan de Cursist kenbaar maken. Indien tijdens de Opleiding een wijziging van de locatie/leslokalen plaatsvindt, zal Centrum Voor Avondonderwijs VZW dat aan de Cursist doorgeven. Een wijziging van de locatie/leslokalen waar de Opleiding wordt gegeven, vormt voor de Cursist nimmer aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot enige schadeplichtigheid van Centrum Voor Avondonderwijs VZW ten opzichte van de Cursist.
10) Tijdens de Opleiding is de Cursist volledig aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan al hetgeen zich in het leslokaal (in de ruimste zin des woords) bevindt.
12) Het Centrum Voor Avondonderwijs kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die Cursisten stellen buiten de lessen om.
 
ARTIKEL 12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1) Het is de Cursist niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde producten te verwijderen of te wijzigen. Het is de Cursist evenmin toegestaan om het Cursusmateriaal te verkopen.
2) Centrum Voor Avondonderwijs VZW (en/of haar docenten) behoudt de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, lesmateriaal, notities over de lessen of het lesmateriaal, huiswerkopdrachten, examenopgaven, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen etc.
3) De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van Centrum Voor Avondonderwijs VZW ongeacht of aan de Cursist voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrum Voor Avondonderwijs VZW niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond voor professionele doeleinden. De Cursist is aan Centrum Voor Avondonderwijs VZW per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding, onverlet het recht van Centrum Voor Avondonderwijs VZW om volledige schadevergoeding te vorderen.
 
ARTIKEL 13. KLACHTEN mbt CURSUSMATERIAAL en DOCENTEN
Ten aanzien van professionele Cursisten
1) De Cursist dient het Cursusmateriaal direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele klachten met betrekking tot het Cursusmateriaal dienen uiterlijk binnen zeven werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan Centrum Voor Avondonderwijs VZW te worden gemeld. Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering schriftelijk en gemotiveerd aan Centrum Voor Avondonderwijs VZW te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige klachten vervallen alle mogelijke aanspraken van Cursist ter zake van storingen of gebreken. Het Centrum Voor Avondonderwijs zals binnen de 4 weken reageren op de klacht. 
2) Indien en voor zover een klacht door Centrum Voor Avondonderwijs VZW gegrond wordt bevonden, is Centrum Voor Avondonderwijs VZW uitsluitend verplicht naar haar keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel het ondeugdelijke Cursusmateriaal te vervangen, zonder dat Cursist daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. De klacht ontslaat Cursist niet van haar betalingsverplichtingen jegens Centrum Voor Avondonderwijs VZW.
3) Verkeerd of beschadigd cursusmateriaal wordt onmiddellijk door Centrum Voor Avondonderwijs VZW vervangen zonder kosten voor de Consument.
4) Klachten met betrekking tot leslocaties, secretariaatsmedewerkers of docenten dienen steeds in eerste instantie te gebeuren via het feedbackformulier op de website. Steeds wordt er in een eerste fase naar een klantvriendelijke oplossing gezocht door een administratieve medewerker. Dit kan zijn een verplaatsing naar een andere cursus op ander tijdstip of locatie of het veranderen van opleidingspakket of een (gedeeltelijke) terugbetaling van het cursusgeld conform artikel 10. Indien er geen oplossing wordt gevonden dient de Cursist een aangetekend schrijven te richten aan het Centrum Voor Avondonderwijs waarna een definitief antwoord aangetekend wordt teruggestuurd naar de Cursist.
5) Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding worden door Centrum Voor Avondonderwijs VZW beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Centrum Voor Avondonderwijs VZW per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de Cursist een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
6) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Centrum Voor Avondonderwijs VZW, nadat de Cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen de maand is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn of haar rechten terzake verliest.Ten aanzien van Consumenten:
7) Centrum Voor Avondonderwijs is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van [termijn] vanaf voormelde levering. De Cursist of Consument dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van 7 dagen na de vaststelling ervan schriftelijk aan Centrum Voor Avondonderwijs VZW mee te delen. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan Centrum Voor Avondonderwijs VZW binnen de 7 dagen na de vaststelling ervan verliest de Cursist of Consument zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Centrum Voor Avondonderwijs VZW in te stellen.
8)  De bewaartermijn van klachten is twee kalenderjaren nadat de klacht definitief is afgesloten. 
 
ARTIKEL 14. VRIJWARING
1) De Cursist is gehouden om Centrum Voor Avondonderwijs VZW te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin Centrum Voor Avondonderwijs VZW mocht vervallen doordat derden een vordering op Centrum Voor Avondonderwijs VZW instellen terzake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Cursist in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.
2) Indien Centrum Voor Avondonderwijs VZW uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cursist gehouden Centrum Voor Avondonderwijs VZW zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Cursist in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Centrum Voor Avondonderwijs VZW, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Centrum Voor Avondonderwijs VZW en derden, daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van Cursist.
 
ARTIKEL 15. WIJZIGINGEN
1) Centrum Voor Avondonderwijs VZW is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen voor geldige regels, zoals maar niet beperkt tot: de wijziging van een relevante wet, een relevante bijkomende belasting, of een bevel om te voldoen aan een rechterlijk bevel. Indien het Centrum Voor Avondonderwijs deze algemene voorwaarden wijzigen voor een andere reden wordt de Cursist geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Centrum Voor Avondonderwijs VZW niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van Centrum Voor Avondonderwijs VZW dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen. Wijzigingen worden bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving en algemene publicatie op de website van Centrum Voor Avondonderwijs VZW.
2) De Nederlandstalige tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 
ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID
Ten aanzien van professionele Cursisten
1) Centrum Voor Avondonderwijs VZW is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door professionele Cursist aan te tonen – grove schuld of opzet van Centrum Voor Avondonderwijs VZW bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst.
2) Centrum Voor Avondonderwijs VZW is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
3) Centrum Voor Avondonderwijs VZW is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van foutieve informatie in het Cursusmateriaal of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding. Centrum Voor Avondonderwijs VZW is evenmin aansprakelijk voor het al dan niet slagen van de professionele Cursist bij eventuele (overheids)examens. Deze overeenkomst is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis mbt onder meer het al dan niet slagen van een professionele Cursist of consument op het examen en/of het toegang kunnen verkrijgen tot een al dan niet gereglementeerd ;beroep of zelfstandige activiteit.
4) Centrum Voor Avondonderwijs VZW is niet aansprakelijk indien een Cursist de (veiligheids)instructies niet naleeft.
5) De aansprakelijkheid van Centrum Voor Avondonderwijs VZW is in ieder geval beperkt tot maximaal het door de Cursist betaalde Cursusgeld
6) Centrum Voor Avondonderwijs VZW is niet aansprakelijk voor schade dat de Cursist niet binnen acht dagen na kennis te hebben genomen van de schadeoorzaak Centrum Voor Avondonderwijs VZW schriftelijk voor de schade aansprakelijk stelt en haar de gelegenheid biedt een onderzoek naar de oorzaak te verrichten.
7) Deze aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Centrum Voor Avondonderwijs VZW in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Centrum Voor Avondonderwijs VZW of een dergelijke derde aansprakelijk is.
Ten aanzien van Consumenten
8) Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, of behoudens overmacht, in geval van niet-naleving van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, is Centrum Voor Avondonderwijs VZW enkel aansprakelijk voor directe schade en niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperking, administratie-of personeelskosten, een verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
9) De aansprakelijkheid van Centrum Voor Avondonderwijs VZW is in ieder geval beperkt tot maximaal het door de Cursist betaalde Cursusgeld.
 
ARTIKEL 17. OVERMACHT
1) Indien Centrum Voor Avondonderwijs VZW door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst m.b.t. een opleiding(verder) uit te voeren, is Centrum Voor Avondonderwijs VZW gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, naar vrije keuze van het Centrum Voor Avondonderwijs VZW, onverminderd het recht van Centrum Voor Avondonderwijs VZW op betaling door de Cursist voor reeds door Centrum Voor Avondonderwijs VZW verrichte prestaties, waaronder cursusmateriaal elektronisch beschikbaar te stellen, - voordat sprake was van een overmachtsituatie. Centrum Voor Avondonderwijs VZW zal de cursist zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Centrum Voor Avondonderwijs VZW alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de cursist steeds recht op de switchgarantie zoals bepaald in artikel 24 hieronder.
2) Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Centrum Voor Avondonderwijs VZW tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer de (tijdelijke) uitval van de docent wegens ziekte en/of verhindering, epidemie, brand, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals ; lockdowns, invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Centrum Voor Avondonderwijs VZW of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Centrum Voor Avondonderwijs VZW kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de Cursist (verder) nakomt. Overmacht van de ;toeleveranciers waaronder docenten wordt tevens geacht overmacht te zijn van het Centrum Voor Avondonderwijs VZW.
 
ARTIKEL 18. ONTBINDING
Centrum Voor Avondonderwijs VZW heeft het recht om de overeenkomst met de Cursist te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in volgende gevallen:1) Cursist haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt; of
2) een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Cursist of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Cursist of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Cursist.
3) Cursist enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens Centrum Voor Avondonderwijs VZW niet of niet geheel nakomt; of
4) Cursist of nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
5) beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Cursist,
6) Centrum Voor Avondonderwijs VZW gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Cursist zijn verplichtingen jegens het Centrum Voor Avondonderwijs VZW wel zal nakomen.
7) In geval van ontbinding behoudt het Centrum Voor Avondonderwijs VZW zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Centrum Voor Avondonderwijs VZW heeft geleden en worden alle vorderingen van Centrum Voor Avondonderwijs VZW op de Cursist onmiddellijk opeisbaar.
8) Indien Centrum Voor Avondonderwijs VZW één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, heeft de Consument het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is Centrum Voor Avondonderwijs VZW aan de consument een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de ingeschreven opleidingen, onverminderd het recht van de consument om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
 
ARTIKEL 19. PERSOONSGEGEVENS EN GEHEIMHOUDING
1) In het kader van de overeenkomst tussen de Cursist en het Centrum Voor Avondonderwijs VZW, zal het Centrum Voor Avondonderwijs VZW persoonsgegevens van de cursist verwerken conform de Privacyverklaring die terug te vinden is op de website www.centrumvooravondonderwijs.be en www.hobbyschool.be.
 
ARTIKEL 20. UITVOERING DOOR DERDEN
1) Centrum Voor Avondonderwijs VZW is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2) Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Centrum Voor Avondonderwijs VZW en betreffende de vrijwaring van Centrum Voor Avondonderwijs VZW voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van Centrum Voor Avondonderwijs VZW als derden voor wier handelen dan wel nalaten Centrum Voor Avondonderwijs VZW aansprakelijk kan zijn.
 
ARTIKEL 21. SPLITSBAARHEID
1) Indien een (deel van een) clausule van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet worden aangetast.
2) Elk dergelijk deel of dergelijke clausule zal vervangen worden door een bepaling die,het dichtst benadert wat in het bedoelde deel of de bedoelde clausule werd nagestreefd.
 
ARTIKEL 22. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER/GESCHILLENREGELING
1) Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
2) Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Antwerpen, onverminderd het recht van Centrum Voor Avondonderwijs VZW een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen professionele Cursist gevestigd c.q. woonachtig is.
3) Ten aanzien van Consumenten zullen alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter op grond van artikel 624,1°, 2° en 4° Gerechtelijk Wetboek.
4)  Consumenten uit Nederland kunnen geschillen tussen de Cursist en de onderwijsinstelling over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze de Onderwijsinstelling te leveren of geleverde diensten en zaken in eerste instantie aanhangig maken bij de beroepsvereniging IVBO vzw (Instituut voor Bedrijfskunde en Opleiding) te Mechelsesteenweg 73, 2018 Antwerpen, België.  Nadien kunnen zij zich nog steeds richten tot de rechter zoals beschreven in artikel 22/2.   De beroepsvereniging IVBO neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 bij de onderwijsinstelling heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.  Een geschil dient binnen drie maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 bij de beroepsvereniging IVBO aanhangig te worden gemaakt. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.  Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de beroepsvereniging IVBO, is de onderwijsinstelling  aan deze keuze gebonden.  Wanneer de onderwijsinstelling een geschil wil voorleggen aan de Beroepsvereniging, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. de onderwijsinstelling dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.  De beroepsvereniging IVBO doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de beroepsvereniging IVBO gebeurt in de vorm van een bindend advies. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor de onderwijsinstelling bindend; eventuele consequenties worden door de onderwijsinstelling binnen de zo korst mogelijke termijn afgehandeld. 
 
ARTIKEL 23. SWITCHGARANTIE
Cursisten die zich hebben ingeschreven voor een groepscursus hebben recht op de switchgarantie. Hierdoor kunnen Cursisten zonder opgaaf van reden hun cursus uitstellen of verplaatsen naar een latere datum. De Cursist heeft gedurende één kalenderjaar de tijd om zich aan te melden voor een cursus waar nog vrije plaatsen zijn. De Cursist neemt drie dagen voor aanvang van de lessenreeks contact op met de onderwijsinstelling. Mits vrije plaatsen wordt de cursist overgezet naar de andere groepsles. Het cursusgeld kan ook worden overgedragen aan een andere persoon voor dezelfde cursus waarvoor eerst werd ingeschreven. Wanneer een cursist gebruik maakt van de switchgarantie is terugbetaling van het cursusgeld zoals beschreven in artikel 10 niet meer mogelijk. Er kan per inschrijving slechts één maal gebruik worden gemaakt van de switchgarantie. De algemene voorwaarden van de initiële inschrijving blijven steeds van toepassing, ook na uitstel of verplaatsing of overdracht van het cursusgeld naar een andere persoon. In geval van overmacht door de COVID-19 crisis, bijvoorbeeld doordat lessen (tijdelijk) niet mogen of kunnen plaatsvinden omwille van de opgelegde maatregelen door de overheid, hebben cursisten recht op de switchgarantie.
 
Last update 26/10/2023

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-